Ring til os på: 21 37 18 68

Energimærkning er en lovpligtig rapport, som beskriver den energimæssige stand af den pågældende bygning. Energimærkning skal som udgangspunkt altid udføres af certificerede energimærkningsfirmaer.

Hvad består energimærkningen af?

Energimærkning omfatter to grundlæggende elementer:

Beregning af energiudgifterne for boligen.
Forslag til investering i klimaskærm, varmeinstallationer og el med henblik på at opnå besparelser.

Energikonsulenten som udfører energimærkningen, har et indgående kendskab til lovgivningen på energi- og boligområdet og samtidig stor erfaring i at optimere bygninger energimæssigt.

Det er lovpligtigt at få udarbejdet energimærkning for såvel nye som eksisterende boliger i forbindelse med salg eller overdragelse af en bolig. Energimærkningen er gyldig i en periode på op til 10 år, men hvis der eksempelvis udføres ombygninger, tilbygninger og lignende i perioden, er det nødvendigt med en ny energimærkning.

I er velkommen til at kontakte os, hvis jeres bolig, ejerforening, boligforening, andelsboligforening eller erhvervsbygningskal energimærkes og I ønsker flere oplysninger om energimærkningsordningen.
 

 

Energimærker

Energimærkningen synliggør bygningers energiforbrug og er en form for varedeklaration. Energimærkningsrapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre. Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning. Det er et krav, at en bygning energimærkes, når den sælges eller udlejes.

Skala fra A til G

Energimærket viser bygningens placering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er den bedste placering.

 

Siden ordningen blev etableret i 1998 er nye bygningsklaser og lavenergihuse opstået. Derfor har energimærkningsskalaen fået tre nye A’er: A2010, A2015 og A2020. Mærkerne refererer til energikravene i bygningensreglementet. Det vil sige, at et hus, der er mærket med A2015, lever op til de krav, der i Bygningsreglement 2015. De nye A’er ses primært i forbindelse med nybyggeri.

Energimærkningen af bygninger til salg eller udleje skal annonceres med den skalaværdi, der fremgår af energimærkningsrapporten.

Faktisk eller beregnet forbrug

Energimærket er baseret på et beregnet forbrug, som er en indikator for bygningens energimæssige kvalitet. Energimærkning udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Faktisk forbrug afhænger af beboerne

Varmeforbruget i en bygning er afhængigt af adfærd og en række konkrete forhold. Nogle mennesker sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Derfor vil det faktiske forbrug altid være afhængigt af bygningens brugere. Energimærket er derfor baseret på et standardiseret, beregnet forbrug, som fortæller noget om bygningens kvalitet – og ikke måden den bruges på.

Energikonsulenten gennemgår bygningen efter anvisningerne i ’Håndbog for Energikonsulenter’.

Hvornår skal en bolig have et energimærke?

Køberen af en ejendom har krav på en energimærkning, og siden 2010 har en bolig ikke kunne blive annonceret til salg uden et gyldigt energimærke. Det gælder både nye og gamle huse - villaer, rækkehuse, etageejendomme med ejerlejligheder m.m. Er ejendommen under 60 m2, er energimærkning dog ikke et krav.

Ældre ejendomme overholder oftest ikke de nye energibestemmelser, og det er der heller ikke noget krav om. Dog skal energimærkningen sætte en køber i stand til at vurdere ejendommens energimæssige tilstand, ligesom en sælger, der har et godt isoleret hus, får bedre betingelser for at sælge boligen.

Som sælger skal man energimærke sit hus, inden kommunen kan give den nye ejer lov til at flytte ind.

Kommunen skal udstede en såkaldt ibrugtagningstilladelse, og den kan man kun få, hvis huset har et energimærke. Det er energimærket, der dokumenterer, at bygningen opfylder energikravene i bygningsreglementet fra 2015.

Når andels- og ejerlejligheder energimærkes ved salg er det ikke den enkelte lejlighed, der skal energimærkes, men samtlige ejendomme i den pågældende forening. Dermed er det andels- eller ejerforeningen, der har ansvar for at få udarbejdet et energimærke, og derfor kan du som ejer eller andelshaver kræve dette overfor foreningen.

Her laves energimærkningen ud fra det registrerede forbrug, hvor mærkningen bygger på ejendommens reelle forbrug. Det reelle forbrug bliver aflæst på el- og varmemålere og registreret i ejendommens driftsjournal. Energimærkningen afhænger af beboernes forbrug og betyder, at gode energivaner og en dygtig varmemester kan forbedre mærket.

I en række andre tilfælde skal huse også energimærkes. Det gælder, hvis:

  • Du skal udleje dit hus i mere end 4 uger.

Find dit energimærke

Når du skal købe bolig eller vil du bare gerne vide, om din egen bolig har et energimærke og hvad der står i rapporten, kan du finde det på www.boligejer.dk.

Øverst vælger du fanebladet ejendomsdata. Herefter indtaster du adressen på den bolig, du er interesseret i.

I vinduet nedenfor vises nu en række muligheder. Her vælger du: Gå til ejendomsdata (OIS). På den næste side, kan du så, blandt flere andre ting, vælge at se boligens energimærke, hvis der foreligger et.

En anden mulighed er at gå direkte via www.ois.dk, .


 

Nybyggeri

Loven kræver, at når en nybygget bolig står færdig, så skal den energimærkes. Energimærker er her en kontrol af om boligejeren nu også står med en bolig som lever op til alle kravene og at der der ikke er skåret nogle hjørner.

Få en tæthedstest med blower door

Skal boligen være ekstra tæt, kan der laves en tæthedsprøvning (blower door test). Nogle kommuner kræver at alt nybyggeri skal testes. Udgiften for et enfamilieshus er ca. 3-4.000 kr., men så er der også sikkerhed for, at de projekterende og håndværkere afleverer en bolig, som overholder kravene.

 


Energimærke Aarhus | Energimærke Randers | Energimærke Silkeborg | Energimærke Hadsund | Energimærke Viborg | Energimærke Aalborg

 

Henvisning til energistyrelsen energimærkning af bygninger som:

https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger

Din Bygningsingeniør

21 37 18 68
steffen.andersen@privat.dk
Tilstandsrapport

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Energibesparelser

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Energimærkning

Tryk her for at læse mere


Læs mere